Bli medlem

Nr 1 Våren 2023

 

VISIR-Aktuellt/Friskare liv Medlemstidning för Riksförbundet VISIR
Utkommer: Fyra nummer per år
Redaktör och ansvarig utgivare: Arne Stråby, arne.straby@telia.com
Förbundsordförande: Agneta Alderstig, agneta.alderstig@gmail.com
Grafisk produktion: Mynta design och produktion, maria@myntadesign.se
Material per post till kansliet.
Tryck: Exakta printing ISSN 0282-0617