Bli medlem
s

Rökfria miljöer

Den som inte röker har rätt till rökfria miljöer

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för tobaksrök. Lagen är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka. Lagen reglerar inte privata miljöer.

Fler produkter än tidigare räknas nu som rökning
– Rökning av tobak
– Inhalering efter förångning/annan upphettning av tobak. Här avses t.ex. de nya produkterna ”Heat not burn” med produktnamn som IQOS, Ploom, Glo m.fl.
– Användning av elektroniska cigaretter. Dessa ser inte ut som cigaretter längre utan är ofta rektangulära boxar.
– Rökning av örtprodukter. Finns flera olika t.ex. rökmassa för vattenpipa men också örtblandningar som vill likna marijuana men utan den rusgivande substansen.
– Användning av njutningsmedel som till sättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak. Här har lagstiftaren försökt täcka in olika nymodigheter som t.ex. stenar som man röker.

I Sverige är det förbjudet att röka i nedan nämnda miljöer

Inomhusmiljöer/lokaler
– De som är avsedda för verksamhet för barn och ungdom
– Hälso- och sjukvårdens lokaler,
– Särskilda omsorgsboenden,
– Väntrum m.m. för kollektivtrafik,
– Restauranger och andra serveringsställen,
– Lokaler som används vid en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning,
– Alla lokaler där allmänheten har tillträde.

Utomhusmiljöer
– Kollektivtrafiken – förbjudet att röka på busshållplatser, perronger och t.ex. förbindelsegångar mellan trafikslag.
– Uteserveringar
– Inhägnade platser avsedda för idrottsutövning, även när de används för andra ändamål.
– Lekplatser som allmänheten har tillträde till.
– Entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till.

Övrigt
– I hotell och andra ställen där man bor tillfälligt ska det finnas rum som är rökfria.

Det är tillåtet att inrätta speciella rökrum på t.ex. restauranger, men de får bara vara en mindre del av serveringsställets yta.

Vem ansvarar för att lagen följs?

Det är i första hand den som ansvarar för lokalen som ska se till att det inte röks. Om den lokalansvarige tillåter rökning så kan kommunen ingripa. Oftast är det kommunernas miljöförvaltningar som har detta ansvar. Kommunen kan ge lokalansvarig ett vitesföreläggande där vitet (böter) kan dömas ut om inte rökförbudet följs.

Störs du av någon annans rökning i offentlig miljö?

Informera rökaren på ett trevligt sätt om att här får man inte röka. Hjälper inte det be den som ansvarar för platsen eller lokalen att agera.

Kontakta lokalinnehavaren om du störs av någon annans rökning i en lokal som ska vara rökfri. Om överträdelserna av rökförbudet fortsätter kontakta kommunen – du hittar kontaktuppgifter i nedanstående lista.

Till kommunen kan du även lämna information om ställen där det förekommer olaga handel av smuggelcigaretter eller försäljning av tobaksvaror till minderåriga.

Kontaktuppgifter_till_kommuner

Kommunsamarbete miljöområdet 2024

Tobakslagen är ny och då finns det just ingen praxis för vad som gäller. I förarbetena till lagen står det t.ex. att avståndet till en entré ska vara ett par meter men att man får bedöma i det enskilda fallet. Det står inget om hur nära man får stå en uteservering och röka. Strax utanför avspärrningen kan alltså vara tillåtet.

Det finns inga förklaringar eller gränsdragningar för vad som är en lekplats, idrottsplats eller vad som räknas som skolgård.

Att bryta mot rökförbudet är inte brottsligt. Det finns ingen möjligt att bötfälla den som röker. Polisen kan endast bötfälla rökare i Stockholms tunnelbanas bergrum och då enligt ordningslagen.

De krav på rökfria miljöer som lagen ställer upp kan sägas vara minimiregler för i vilken omfattning en lokal m.m. ska hållas fri från rök. Det finns alltså inga hinder för en bostadsrättsförening eller en hyresvärd att införa frivilliga rökförbud som går längre än vad som följer av lagen.

I andra länder finns förbud mot att röka i bilar där det vistas barn och andra privata miljöer. Det många grannar till rökare som drabbas av passiv rökning. Kanske är det de största problemet att utsättas för rök just nu.

Här kommer dock några förslag från Tobaksfakta som finns publicerad på deras hemsida:

Först och främst ska du prata med grannen och berätta hur hens rökning påverkar din vardag. Försök komma fram till en överenskommelse om att hen inte ska röka på balkongen och när hen vill röka inomhus att hen stänger de dörrar och fönster som gör att röken kommer in till dig.

Om du blir besvärad av grannars cigarettrök inomhus kan det vara fel på ventilationssystemet som går att åtgärda. Kontakta hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse och påtala problemet så att de kan undersöka och vidta åtgärder.

Om situationen inte förbättras kan du kontakta kommunens miljöenhet som bör kunna ställa krav krav på fastighetsägaren att undersöka och vidta eventuella åtgärder. Fastighetsägaren kan exempelvis genom mätningar – partikelmätning eller nikotin i luft – konstatera graden av förorening, helst över flera dygn.

Lyft frågan i olika sammanhang

Som enskild boende kan du skriva motioner till årsstämmor i lokala hyresgästföreningar eller bostadsrättsföreningar om att införa en rökfri policy.

Du kan också skriva medborgarförslag till kommunen och yrka på att de allmännyttiga bostadsföretagen bygger rökfria flerbostadshus.

Att skriva insändare är ett bra sätt att få fler att uppmärksamma frågan och göra politiker och andra makthavare medvetna om problemet

Du kan också kontakta eller skriva till lokala företrädare för de politiska partierna för att få dem att uppmärksamma frågan.

Länkar:

Lagen om tobak och liknande produkter

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida om rökfria miljöer.