Bli medlem
s

Tobakens miljökonsekvenser

Att rökning skadar din hälsa är bara toppen på isberget. Tobaksindustrin har också mycket stor negativ påverkan på miljö och klimat. Varje paket cigaretter som produceras tar 0,17 kvadratmeter i anspråk. Det låter kanske inte så mycket, men med de 6 250 miljarder cigaretter som produceras årligen innebär det att tobaksindustrin globalt använder 5,3 miljoner hektar. Det motsvarar nästan 17 ggr Gotlands yta. Vad som gör situationen än värre är att denna mark i stor omfattning förstör odlingsmark i länder där det råder livsmedelsbrist, och där marken skulle behövas för livsmedelsproduktion.

I och med att tobaksodlare hela tiden måste bryta ny mark följer omfattande skogsskövling i tobaksodlingen spår. Därtill kommer att stora mängder ved behövs för att torka tobaken. Totalt handlar det om cirka 200 000 hektar skog om året, vilket motsvarar 1,7 procent av den globala avskogningen. Den avskogning som tobaksindustrin orsakar innebär också en omfattande klimatpåverkan. Därtill kommer koldioxidutsläpp från transporter, torkning av tobaken och energianvändningen i produktionsfasen. Tobaksindustrins klimatpåverkan står för ca 0,37 procent av mänsklighetens klimatpåverkan, vilket är ungefär dubbelt så mycket som Sveriges samlade klimatpåverkan.

Tobaksplantan kräver också mycket vatten, de första veckorna efter sådd hela 3-5 liter/kvadratmeter. I torra områden orsakar det problem, och riskerar att sänka grundvattennivåerna. Det går åt 3,7 liter vatten för att producera en cigarrett, vilket innebär 27 kubikmeter vatten/år för den som röker ett paket om dagen. I Indien är tobaksproduktionen den vanligaste orsak
en till ökenspridning i torra områden.

Men det är inte bara i odlingsfasen som tobaksindustrin orsakar problem. I produktionens fotspår följer både luftföroreningar, stora volymer fast avfall och utsläpp i vatten, ofta helt utan rening. Försurningsskadorna som tobaksindustrins utsläpp av svaveldioxid orsakar beräknas kosta 40 miljarder kronor/år. Tobaksindustrin är samtidigt en av de branscher som står för den största mängden kemiskt avfall. Avfallet hanteras dessutom ofta undermåligt, då man i takt med att miljölagstiftning skärps i olika länder flyttar till länder med mindre strikta regler.

Även efter att cigaretten har rökts orsakar den problem. Varje dag beräknas 2,7 miljoner fimpar slängas på Sveriges gator och torg, ca 1 miljard fimpar om året. Samhällskostnaden för att hantera fimparna är ca 800 miljoner kronor/år. Globalt handlar det om 4 500 miljarder fimpar, vilket gör att cigarettfimpar är det särklass vanligaste plastskräpet. Plast som inte bryts ner och i slutänden riskerar att hamna i haven.