Bli medlem
s

Tobaksfria fonder

AP-fonderna och deras innehav av tobaksaktier
VISIR kontaktade för några år sedan samtliga AP-fonder med frågan huruvida de hade investerat i tobaksproduktion. Under maj 2020 har en ny kontakt tagits med fonderna och nedan framgår deras svar.

– Första AP-fonden – tobaksfri
Fonden anser att investeringar i tobaksproduktion inte är förenliga med andemeningen i konventionen för tobakskontroll, vilken syftar till att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.

– Andra AP-fonden – tobaksfri
Med stöd i de nya lagreglerna avseende föredömlig förvaltning har fonden avinvesterat från tobaksbolag. Således finns inte tobaksproducenter längre i fondens portfölj.

– Tredje AP-fonden – ej tobaksfri
Enligt innehavslistan per den 31 december 2019 har fonden aktieinnehav i Swedish Match och British American Tobacco.

– Fjärde AP-fonden – tobaksfri
Fonden beslutade redan år 2016 att inte investera i tobaksbolag. Fonden gjorde då bedömningen att ökade regleringar skulle påverka tobaksbolagens framtida börsvärderingar negativt. Ett bra beslut har det visat sig då aktieportföljen har utvecklats positivt.

– Femte AP-fonden finns inte längre.

– Sjätte AP-fonden – tobaksfri
Fonden har inga innehav i tobaksbolagsaktier.

– Sjunde AP-fonden – ej tobaksfri
Fonden har inte uteslutit något bolag baserat på att det tillverkar nikotinprodukter.