Bli medlem
s

Stadgar för Riksförbundet VISIR

 Dessa stadgar har antagits och fastställts vid förbundsmötet 2022-03-27. Tidigare ändringar antagna vid förbundsmöte 1996, 1998, 2005, 2007, 2008 och 2018. 

Allmänna bestämmelser

Riksförbundet VISIR är en ideell organisation mot tobaksbruk och användning av tobaks- och cannabisrelaterade produkter. Förbundet verkar för rökfria miljöer. 

VISIR står för ”Vi som inte röker”. Visirs Internationella namn är ”Swedish Non Smoker´s Organisation”. 

Förbundet är religiöst och politiskt obundet. 

Förbundet är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer. 

Inom förbundet kan såväl förening som grupp förekomma. En förening är en sammanslutning av minst tio medlemmar. En grupp är en informellt arbetande grupp bestående av medlemmar. 

Stadgar för förening respektive grupp fastställs av förbundsstyrelsen. 

Medlemskap

 Var och en som stödjer förbundets program kan erhålla medlemskap. 

Medlem ska betala av förbundsmötet fastställd medlemsavgift. Medlem som motverkar förbundets program kan uteslutas. 

Medlem som ej betalt medlemsavgiften upphör att vara medlem. 

Förbundsmöte

 § 3 Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Kallelse till förbundsmöte ska sändas ut till medlemmarna minst åtta veckor före mötet. 

§ 4 Ordinarie förbundsmöte ska hållas varje år före april månads utgång på tid och plats som beslutas av förbundsstyrelsen. Extra förbundsmöte kan hållas om särskilda skäl föreligger och ska sammankallas av förbundsstyrelsen efter begäran från minst tio medlemmar, förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer. 

§ 5 Vid förbundsmöte äger varje VISIR-medlem som anmält sig inom föreskriven tid, rätt att delta. Varje närvarande medlem äger en röst. Fullmaktsröstning är ej tillåten. 

§ 6 Motion till förbundsmöte kan inges till förbundsstyrelsen av medlem senast sex veckor före mötet. 

§ 7 Förbundsstyrelsen ska senast två veckor före förbundsmötet till anmälda medlemmar sända möteshandlingarna. 

§ 8 Förbundsmötet är beslutsmässigt då minst femton medlemmar är närvarande. 

§ 9 Följande punkter ska ingå i förbundsmötets dagordning: 

 1. Förbundsmötets öppnande 
 2. Val av ordförande 
 3. Val av sekreterare 
 4. Fastställande av röstlängd 
 5. Godkännande av dagordning 
 6. Val av två justerare 
 7. Förbundsmötets sammankallande 
 8. Framläggande av verksamhetsberättelsen 
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningarna 
 10. Styrelsens förslag till disposition av resultatet 
 11. Framläggande av revisionsberättelsen 
 12. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
 13. Val av förbundsordförande för ett år 
 14. Val av övriga styrelseledamöter på två år så att hälften är i tur att avgå varje år. 
 15. Val av 2 revisorer och 1 revisorssuppleant 
 16. Val av valberedning 
 17. Fastställande av medlemsavgift 
 18. Behandling av motioner 
 19. Fastställande av styrelsens förslag till verksamhetsplan- och budget 
 20. Övriga frågor 
 21. Förbundsmötets avslutande

Förbundsstyrelse

§ 10 Förbundsstyrelsen, som är förbundets beredande och verkställande organ, leder förbundets verksamhet i enlighet med stadgar och förbundsmötets beslut. 

Förbundsstyrelsens ledamöter, till antalet minst fem, utses av förbundsmötet för tiden intill nästkommande förbundsmöte. Ordförande utses särskilt av förbundsmötet. 

Övriga speciella funktionärer inom förbundsstyrelsen utses av denna. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsen äger att inom eller utom sig delegera beredning för kommande föredragning av särskilda ärenden, liksom handläggning av viss, preciserad verksamhet i den omfattning förbundsstyrelsen beslutar. 

§ 11 Ordförande i lokalförening eller grupp adjungeras till förbundsstyrelsen. 

§ 12 Riksförbundet VISIR:s firma tecknas av ordföranden och vice ordföranden var för sig eller av två förbundsstyrelseledamöter i förening. 

§ 13 Förbundsstyrelsen ska verka för en aktiv medlemsrekrytering, föra ett centralt medlemsregister, arbeta med information och opinionsbildning, arrangera konferenser samt främja en framgångsrik utveckling av förbundets verksamhet. 

§ 14 En tidskrift, VISIR Aktuellt, ska utges. 

§ 15 Via digitala kanaler informeras kontinuerligt om VISIR:s verksamhet och budskap. 

§ 16 Revisorerna ska förelägga förbundsmötet revisionsberättelse med förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter. 

Verksamhetsår 

§ 17. Förbundets verksamhetsår är kalenderår. 

Upplösning

Förbundet kan upplösas genom beslut med minst tre fjärdedels majoritet vid ordinarie förbundsmöte. Om förbundsmöte med minst femton röstberättigade medlemmar närvarande inte kan sammankallas kan förbundsstyrelsen besluta om förbundets upplösning. Vid beslut om upplösning ska beslut fattas om hur förbundets tillgångar ska disponeras. 

Av kallelsen ska framgå att frågan om upplösning av förbundet ska behandlas. 

Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras genom beslut med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ordinarie förbundsmöte. 

Stadgar för förening respektive grupp är bilaga till dessa stadgar.