Bli medlem
s

Stadgar

Stadgar med ändringar tagna vid 1996, 1998, 2005, 2007 och 2008 års förbundsmöten.

Allmänna bestämmelser

§ 1. Riksförbundet VISIR är en folkrörelse mot tobaksbruket. Förbundet är religiöst och politiskt obundet. VISIR står för ”Vi Som Inte Röker”.

§ 2. Förbundet är en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer.

Medlemskap

§ 3. Var och en som stödjer förbundets program kan vinna medlemskap.

§ 4. Medlem skall erlägga av förbundsmöte fastställd medlemsavgift. Medlem som motverkar förbundets program eller försummar att erlägga medlemsavgift kan uteslutas.

Förbundsmöte

§ 5. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ. Förbundsmötet utser en förbundsstyrelse att leda förbundets verksamhet under tiden intill nästkommande förbundsmöte. Kallelse till förbundsmöte skall sändas ut till alla medlemmar minst åtta veckor före mötet.

§ 6. Ordinarie förbundsmöte skall hållas varje år på tid och plats som beslutats av förbundsstyrelsen. Extra förbundsmöte kan hållas då särskilt skäl föreligger efter hemställan från minst tio medlemmar, förbundsstyrelsen eller förbundets revisorer.

§ 7. Vid förbundsmöte äger varje VISIR-medlem, som anmält sig inom föreskriven tid, rätt att deltaga. Förbundsstyrelsen beslutar om deltagaravgift för medlemmar och övriga mötesdeltagare.

§ 8. Motion till förbundsmöte kan inges till förbundsstyrelsen av medlem senast sex veckor före mötets öppnande. Förbundsstyrelsen skall senast två veckor före mötets öppnande tillställa anmälda och revisorer förslag till dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande. Beslut i frågor om medlemsavgifterna skall fattas efter beredning av styrelsen.

§ 9. Rösträtt vid förbundsmöte tillkommer närvarande medlemmar. Efter förhandlingsordförandens beslut äger andra mötesdeltagare förslags- och yttranderätt. Förbundsmötet är beslutmässigt då minst hälften av antalet vid mötet röstberättigade, dock lägst femton medlemmar, är närvarande.

§ 10. Förbundsmötet tar del av styrelsens och revisorernas berättelse och beslutar i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen samt behandlar inkomna motioner, fastställer medlemsavgifter och arbetsplan, utser förbundsstyrelse och valkommitté, revisorer och de övriga funktioner mötet önskar samt beslutar i övriga på fastställd dagordning upptagna frågor.

Förbundsstyrelsen

§ 11. Förbundsstyrelsen, som är förbundets beredande och verkställande organ, leder förbundets verksamhet i enlighet med program, stadgar och förbundets beslut. Förbundsstyrelsens ledamöter, till antalet minst fem, utses av förbundsmötet för tiden intill näst kommande förbundsmöte. Ordförande utses särskilt av förbundsmötet.

Övriga speciella funktionärer inom förbundsstyrelsen utses av denna. Förbundsstyrelsen är beslutmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Förbundsstyrelsen äger att inom eller utom sig delegera beredning för kommande föredragning av särskilda ärenden, liksom handläggning av viss, preciserad verksamhet i den omfattning förbundsstyrelsen beslutar.

§ 12. Förbundets firma Riksförbundet VISIR tecknas på sätt som förbundsstyrelsen beslutar.

§ 13. Förbundsstyrelsen skall biträda VISIR-distrikt och VISIR-föreningar i deras verksamhet.

§ 14. Förbundsstyrelsen skall handlägga frågor som rör information och opinionsbildning, verka för medlemsrekrytering och föra centralt medlemsregister, arrangera konferenser samt allmänt främja en framgångsrik utveckling av förbundets verksamhet.

§ 15. Som förbundsorgan skall regelbundet utges en periodisk tidskrift, som tillhandahålls alla medlemmar.

Räkenskaper och revision

§ 16. Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår. Förbundsstyrelsen är ansvarig för förvaltningen av förbundets tillgångar.

§ 17. För granskning av förbundsstyrelsens ekonomiska förvaltning och övriga verksamhet utser förbundsmötet minst två revisorer med ersättare. Revisorerna skall förelägga förbundsmötet revisionsberättelse med förslag i frågan om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen.

Samordning

§ 18. VISIR-distrikt och VISIR-förening kan vara en sammanslutning av minst tio medlemmar.

Stadgar fastställs av förbundsstyrelsen på förslag av föreningen.

§ 19. Medlemmar och andra intresserade kan samverka i en informellt arbetande VISIR-grupp.

Upplösning

§ 20. Förbundet kan upplösas genom beslut med minst tre fjärdedelars majoritet vid ordinarie förbundsmöte. Om förbundsmöte med minst femton röstberättigade inte kan sammankallas kan förbundsstyrelsen besluta om förbundets upplösning. Vid beslut om upplösning beslutas även om hur förbundets behållna tillgångar skall disponeras.

Stadgeändring

§ 21. Dessa stadgar kan ändras genom beslut med majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten, varav minst ett ordinarie.