Bli medlem
s

Arbetsplan

VISIR har ett antal mål som ligger till grund för verksamheten. Dessa är:

  • att på bred front bekämpa tobaksbruket som medför stora skador för individ och samhälle.
  • att slå vakt om varje individs rätt att slippa tobaksrök.
  • att genomföra insatser mot en fortsatt utbredning av tobaksbruk, speciellt bland barn och ungdom.

VISIR samlar människor som vill minska tobaksbruket i Sverige. För att bli slagkraftigt behöver förbundet många kunniga och engagerade medlemmar. Dessa behöver information, kunskaper och inspiration. Ett ökat antal medlemmar stärker Riksförbundet.

VISIRs plats i tobakspreventionen

Följa nationell och internationell forskning

Vi följer nationell och internationell forskning genom bl.a. litteraturuppföljning, konferensdeltagande och sedan sprida och popularisera denna genom vår tidning VISIR Aktuellt.

Påverka statlig politik inom tobaksområdet

Vi ska fortsätta påverka tobakspolitiken genom att skriva remissyttranden på utredningar, deltaga i opinionsbildning och arbeta med lobbying.

Påverka kommuner och landsting

Vi ska även påverka kommuner och landsting genom att våra föreningar och medlemmar skriver remissyttranden på utredningar, deltager i opinionsbildning och arbetar med lobbying.

Samverkan med andra

Genom att delta i nätverk både på lokal, regional och riksnivå ska vi samverka med andra. Vi ska även genom våra föreningar samverka med skolor, idrottsföreningar, organisera kampanjer. Det är också viktigt att vi fortsätter påvisa överträdelser mot tobakslagen, detta ska ske på samtliga nivåer.

Inspirera till tobaksfrihet

Vi ska inspirera till tobaksfrihet genom att vara opinionsbildare, hålla tobaksfrågan aktuell och söka publicitet. Detta kan vi och bör vi göra genom att skriva insändare till pressen. VISIR ska ge råd om tobaksavvänjning samt aktivera sjukvården för tobaksavvänjning.

VISIR Aktuellt

Förbundet ger ut tidningen  VISIR Aktuellt 4 nummer per år. Tidskriften skall dels ge medlemmarna information, kunskaper och inspiration dels påverka beslutsfattare och dels ge massmedierna underlag för publicitet.

Samverkan med andra organisationer och inom verksamheten

I Svenskt Nätverk för Tobaksprevention samverkar med framgång alla stora organisationer som har tobaksprevention på sitt program. VISIR skall liksom tidigare vara aktiv medlem i nätverket och utnyttja den kraft som ett samlat uppträdande ger. Lokal verksamhet i distrikt och föreningar är av största betydelse. Genom samverkan i lokala nätverk blir arbetet effektivare. Förbundet stöder den lokala verksamheten i största möjliga utsträckning.

Speciella insatser

Av aktuella konkreta problem är rökning i närmiljö ett av de största, både på offentliga platser som t.ex. busshållplatser och i hemmen beroende på rökande grannar. Att bevaka och påverka en utveckling så att underårigas tillgång och användning av tobak minskar. Deltagande i mässor ger ett utmärkt tillfälle till uppmärksamhet kring sambandet hälsa – tobak.

Sammanfattning

VISIRs vision är ett tobaksfritt Sverige. Vi arbetar genom påverkan, opinionsbildning, kampanjer och som personliga föredömen.