Bli medlem
s

Yttrande över förslag till förnyad tobakslag och ny lag om e-cigaretter

tänkarenSom en av 129 inbjudna remissinstanser framför VISIR sina synpunkter på tobaksdirektivsutredningens betänkande ”En översyn av tobakslagen: Nya steg mot ett minskat tobaksbruk” (SOU 2016:14) respektive promemoria ”Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser om e-cigaretter”.

VISIR bidrog med att skapa folklig opinion innan lagregler om rökfria miljöer infördes 1993. Människor skulle inte mot sin vilja utsättas för andras rök i gemensamhetslokaler inom olika samhällssektorer (barnomsorg, skola, hälso- och sjukvård, kollektivtrafik m.m.) vilket 12 år senare även kom att inkludera restauranger och serveringsställen.

I det nu aktuella lagförslaget ska rökfritt även omfatta vissa allmänna utomhusmiljöer:

  • på inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning,
  • på lekplatser som allmänheten har tillträde till och
  • vid entréer till gemensamhetslokaler inom olika samhällssektorer (i vilka det råder rökförbud). Dessutom ska
  • kollektivtrafikens rökförbud på färdmedel och i lokaler utökas till motsvarande områden utomhus och
  • undantaget från rökförbudet på utomhusserveringar hävas.

VISIR tillstyrker dessa lagförslag men tror att stora informationsinsatser är nödvändiga om lagarna ska efterlevas. Vi tycker att formuleringar som ”motsvarade områden utomhus” och ”vid entréer” är oprecisa. I vårt framtidsscenario ska rökfritt vara normen – vi som inte röker ska inte utsättas för passiv rökning och en förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom – och diskussionen bör gälla på vilka platser rökning kan tillåtas.   

För att öka efterlevnaden av rökförbudet på skolgårdar föreslår vi att kommunerna bör få rätt att ta ut en avgift från skolorna för tillsyn av rökförbudet på skolgårdar. Vi tror att en sådan avgift är nödvändig för att ambitionsnivån hos såväl kommuner som skolor ska öka.

VISIR förordar mycket starkt den förhandsprövning och tillståndsplikt för näringsidkare som föreslås – efterlevnaden av 18års-gränsen blir bättre och försäljningen av smuggelcigaretter minskar. Vi instämmer i förslaget om exponeringsförbud men anser att det också bör gälla örtprodukter för rökning samt vattenpipa och e-cigaretter med respektive tillbehör. VISIR delar inte utredningens uppfattning att ett krav på neutrala tobaksförpackningar inte bör införas eftersom det skulle komma i konflikt med tryckfrihetsförordningen. Enligt gängse praxis, vilken åberopades i delbetänkandet med anledning av tobaksproduktdirektivets ökade krav på hälsovarningarnas storlek på cigarettpaketen, är tobaksförpackningar att betrakta som kommersiella meddelanden och kan som sådana undantas tryckfrihetsförordningens förbud mot hindrande åtgärder.

VISIR tillstyrker förslagen om att reglera innehållet på det svenska snuset. Snus är snus och ska inte jämställas med livsmedel i livsmedelslagen. I motsats till utredningen anser VISIR att det behövs restriktioner för den växande flora av smakingredienser som det svenska snuset idag bereds med. Vi vill stävja utvecklingen med ökat snusande hos unga kvinnor, vilket är särskilt oroande med tanke på att snusande i tidig graviditet kopplas till en ökad risk för tidig förlossning respektive fosterdöd, och minska attraktionskraften för snus hos ungdomar.

VISIR tillstyrker förslaget om en ny lag för elektroniska cigaretter och anser att även tillståndsplikt för försäljning och förbud mot karaktäristiska smaker borde omfattas av lagen. Efterfrågan av e-cigaretter är låg på den svenska marknaden och det är i huvudsak ungdomar som är nyfikna på att testa produkten som gör det möjligt att inhalera en ång-mix av nikotin och aromatiska smakämnen eller förångad cannabis. Vi vill helst se ett förbud mot e-cigaretter i Sverige.

Läs mera om: