Bli medlem
s

Nollvisionen

Det bästa du kan göra är att aldrig någonsin börja röka eller snusa. Då får du behålla din fräscha hy, ditt glansiga hår och dina vackra, vita tänder längre. En god hälsa och god kondition får du på köpet. Du kommer inte heller att utsätta dina nära och kära för skadlig tobaksrök. Du sparar bortemot en 1000-lapp i månaden jämfört med den som röker en ask om dagen.
Har man väl börjat med tobak är det mycket svårt att sluta.

Här kommer några fakta om tobak:

Tobak innehåller förutom en hel del cancerframkallande ämnen och tungmetaller även 4 starka gifter.

Kolmonoxid är en starkt giftig gas, som förenar sig med de röda blodkropparna och knuffar ut syremolekylerna. Dålig kondition blir följden. Detta försöker kroppen kompensera genom att bilda fler röda blodkroppar. Blodet blir härigenom mer tjockflytande och risken för blodproppar ökar speciellt som nikotinet drar ihop blodkärlen.

Vätecyanid är det andra giftet, det är ett dödligt gift, som bl.a. användes i koncentrationslägren för att avliva människor.

Formaldehyd som finns i cigarettrök är i löslig form formalin användes för att balsamera lik.

Nikotin är ett av våra giftigaste ämnen, som tidigare användes för att utrota ohyra, vilket numera är förbjudet att använda. Nikotin är mycket starkt beroendeframkallande – i klass med heroin och kokain. Beroendet är av kemisk natur och uppkommer genom att nikotinreceptorer bildas i hjärnan.

En gravid kvinna, som använder tobak skadar sitt foster. Gifterna anrikas i fosterkroppen. Fostret får i sig mer gift per kilogram kroppsvikt än modern. Om modern röker 20 cigaretter dagligen under graviditeten, så tar fostret till sig gift motsvarande 38 cigaretter. Alla organ i fostret påverkas. Navelsträngens blodkärl blir åderförkalkade, vilket medför att fostrets näringstillförsel blir otillräcklig och födelsevikten lägre. Lungvävnaden blir inte lika elastisk som hos ett friskt foster. Hjärnan påverkas och den intellektuella utvecklingen hämmas. Påverkan på inlärningsförmågan och koncentrationsförmågan kan bli följden. I en studie från Australien publicerad i tidskriften ”Pediatrics” juli 1998 kunde forskarna visa att barn till rökare riskerade att få ett slags beteendestörning i form av utagerande med en aggressiv komponent. Detta antas på goda grunder bero på förändringar i fostrets naturliga receptorer p g a att modern rökt under graviditeten. Forskare misstänker också att DAMP och ADHD kan bero på moderns tobaksbruk under graviditeten. Barn till en rökande mamma får en dålig start i livet och skadorna påverkar barnets hela liv och hälsa.

Barn far illa om de utsätts för tobak inte bara under graviditeten utan även vid amningen. Tobaken anrikas i bröstmjölken och barnet till en rökande eller snusande mor får i sig gifterna via tarmen. Plötslig spädbarnsdöd är den näst dramatiska effekten av passiv rökning, som i undantagsfall kan inträffa. Vanligare är ökad frekvens av luftvägsinfektioner, astma och öroninflammationer. Dessa sjukdomar tar på barnets krafter, och svårigheter med att orka med skolarbetet kan bli en följd därav.

Passiv rökning ökar riskerna för att utveckla astma. En studie vid Universitetssjukhuset MAS, Malmö, visade att 76 % av barn med nyupptäckt astma hade rökande föräldrar.
Cotinine som är en av nikotinets nerbrytningsprodukter uppmättes i barnens urin och avslöjade att barnen exponerats för tobaksrök.

Tobaken påverkar alla organ i kroppen. Dålig fysisk kondition är det första som märks. Hudens elasticitet påverkas, vilket medför rynkighet, tänderna blir gula av nikotinet. Försämrad sårläkning, magsår och sjukdomar i bukspottskörteln kan bli följden. Efter några år av tobaksbruk ökar riskerna markant för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och lungsjukdomar. C:a 85 % av de kroniska lungsjukdomarna beror på tobak. KOL och emfysem blir ofta den slutliga följden.

Riskerna med tobak ökar ju tidigare i livet man börjar använda den. Graden av ohälsa ökar vid tidig tobaksdebut, intensivt och mångårigt bruk.

Med denna bakgrund måste målet med vårt arbete inom VISIR vara ett tobaksfritt Sverige och då måste vi satsa på en nollvision beträffande tobak. VISIR – en folkrörelse med sina medlemmar har detta mål.

Många goda krafter i samhället arbetar för att minska tobaksbruket. Bland de frivilliga krafterna finns vi, yrkesföreningarna mot tobak och En Rökfri Generation. Även Folkhälsoinstitutet, Hjärt – och Lungfonden samt Cancerfonden arbetar målmedvetet för att minska tobaksbruket.

Viktigast är att stoppa nyrekryteringen. Det är tragiskt att se unga flickor som börjar röka och snusa. Om några år är de blivande mödrar och risken blir en ny generation av tobaksskadade barn, som tidigt blir moderlösa.

Det behövs en kraftsamling av flera instanser. Kraftfullare lagstiftning och effektivare insatser för att kontrollera att lagarna efterlevs krävs. Förbud mot tobaksreklam både direkt och indirekt form måste införas. Informationsinsatser måste effektiviseras genom hälsoundervisning i skolorna och hälsoupplysning via massmedia. Behandlingsåtgärder såsom rökslutarstöd, både i grupp och enskilt bör vara mer lättillgängligt.

Tänk om vi hade en smittsam sjukdom, där 20-25 % av befolkningen insjuknade, där 30 % av tjejerna i klass 9 drabbades och där cirka 10.000 svenskar gick en förtida död till mötes? Vad skulle våra politiker och andra makthavare göra då? Jo, de skulle isolera smittokällor, tillse att effektiva antibiotika gavs och att vacciner framställdes snarast. Upplysning om sjukdomens smittsamhet , förlopp och behandling samt möjlig prevention skulle tagas upp press, radio och television flera gånger dagligen.

Men nu har vi dessbättre ingen så allvarlig sjukdom i Sverige. Vi har ”bara” ett tobaksmissbruk som har just de svåra följder som beskrivs i föregående stycke. De åtgärder som vi med dagens resurser förmår vidtaga är klart otillräckliga.

Folkhälsoinstitutet har lagt fram en Nationell handlingsplan mot tobak som har antagits. Vi har nu även Rökfria restauranger. VISIR har rönt framgångar – men vi behövs även framöver!

(Skrivet från början av Eivor Svenonius
fd Ordförande i Riksförbundet ViSIR
Sergels väg 13 C, 217 57 Malmö. Tel. 040-91 28 89.

Redigerat 2005-08-12 av Lisa Rydén)