Bli medlem

Dags att ta nästa steg – slutspelet har börjat

Tobacco Endgame - Rökfritt Sverige 2025

Skriv på upprop

Tobak fyller ingen som helst vettig funktion!

Dags att ta nästa steg – slutspelet har börjat

Idag slipper vi rök på restauranger, kaféer och arbetsplatser. Ingen trodde det var möjligt att genomföra. Nästa steg är rökfritt vid busshållplatser och tågstationer utomhus, sen är steget inte långt till ett rökfritt Sverige 2025.

VISIR sluter upp bakom den riksomfattande kampanjen, Tobacco Endgame – Ett rökfritt Sverige 2025, tillsammans med 32 andra organisationer som hittills har uttalat sitt stöd för att Sverige bör sätta ett slutdatum för tobaksbruk.

Skriv på VISIRs upprop på www.Tobaksfritt2025.se

Se här vilka de övriga organisationerna är som stöder ett rökfritt Sverige 2025.

Sverige bör gå med

Regeringar och parlament i flera andra länder har redan gjort det. De formar nu strategier för att fasa ut bruket. Irland och Nya Zeeland siktar på samma datum 2025 och Finland har bestämt sig för 2040.

Att sätta ett slutdatum när rökningen ska vara nere på en mycket låg nivå ger ny och nödvändig kraft åt arbetet mot lidande och död på grund av rökning. Till slutdatumet behöver politikerna också koppla en plan som steg för steg tar oss fram till målet. Utan en sådan plan riskerar kampen för ett rökfritt Sverige att bara bli en vacker vision.

Är det verkligen möjligt att få ned rökningen till nästan noll?
Ja, rökningen minskar sedan lång tid tillbaka och får en allt mer begränsad plats i samhället eftersom vi alla blivit medvetna om hälsoeffekterna. Genom att sätta in effektiva åtgärder kan beslutsfattarna påskynda och förstärka denna utveckling. Det gäller att hindra tobaksbolagen från att locka till sig nya rökare bland de unga och att hjälpa dem som redan röker att sluta. Världshälsoorganisationen WHOs tobakskonvention innehåller alla de åtgärder som är vetenskapligt och erfarenhetsmässigt bevisat effektiva Dessa åtgärder bör ingå i den plan som kopplas till slutåret.

Ska snuset också bort?
Sverige har ratificerat WHos tobakskonvention. Tobakskonventionens långsiktiga mål är att få bort allt tobaksbruk. En konvention är en juridiskt bindande, internationell överenskommelse mellan stater och/eller organisationer. Att ratificera betyder att man godkänt och bekräftat överenskommelsen och därmed åtagit sig att följa konventionens åtagande och avsikter.

Att snusa är inte lika hälsofarligt som att röka men det är inte ofarligt. Det tobaksförebyggande arbetet ska därför också omfatta snusanvändningen för att minska risken att rökare slentrianmässigt går över till snus. När regeringen satt i gång arbetet att fasa ut rökningen till 2025 kan beslut om snuset fattas när tiden är mogen.

Hur hjälper vi de få som fortfarande röker 2025?
Tobaksberoendet är ofta svårt att bryta. Stödet till alla som vill ha hjälp att komma ur sitt beroende måste vara väl utbyggt och lättillgängligt. Trots sådana åtgärder kommer en del rökare fortfarande att röka när måldatumet inträffar. På vilket sätt de ska få sitt nikotinbehov tillfredställt ska formuleras i regeringens handlingsplan för utfasning.

Källa: Tobaksfakta

Läs debattartikel i Aftonbladet – Gör Sverige rökfritt till 2025!