Bli medlem
s

Tobakens miljökonsekvenser

Tobak är ett hinder för hållbar utveckling. Betydande hälsorisker, olägenheter och samhällskostnader följer i rökningens spår. Med hjälp av skyddslagstiftning och beskattning bekämpar den svenska staten bruket av tobak och exponeringen för tobaksrök. Befolkningen säger också i stor utsträckning numera nej tack till cigaretter och snus.

Rökningen har blivit en social markör. Bland världens cirka en miljard rökare finns ca 80 procent i låg- och medelinkomstländer. I ett folkrikt land som Indonesien röker nästan varannan man.

Den globala tobaksmarknaden domineras av litet antal mäktiga bolag. I Sverige är Swedish Match det stora tobaksbolaget. Råvaran tobak odlas framförallt i Afrika, Asien, USA och Sydamerika. Råvarupriset på tobak är lågt och förtjänsten för en skuldtyngd småbrukare dålig. Allt mer uppmärksamhet riktas på tobaksarbetarnas dåliga villkor och att mänskliga rättigheter kränks på tobaksfälten.

1,3 miljoner barn under 14 år arbetar idag med att odla och skörda tobak och många av dessa drabbas av nikotinförgiftning i form av Gröna tobakssjukan.

Aktier i tobaksbolag förknippas alltmer med hög risk och låg avkastning, det vill säga raka motsatsen till långsiktigt hållbara investeringar.

Tobaksfria fonder

AP-fonderna och deras innehav av tobaksaktier
VISIR kontaktade för några år sedan samtliga AP-fonder med frågan huruvida de hade investerat i tobaksproduktion. Under maj 2020 har en ny kontakt tagits med fonderna och nedan framgår deras svar.

Första AP-fonden – tobaksfri
Fonden anser att investeringar i tobaksproduktion inte är förenliga med andemeningen i konventionen för tobakskontroll, vilken syftar till att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.

Andra AP-fonden – tobaksfri
Med stöd i de nya lagreglerna avseende föredömlig förvaltning har fonden avinvesterat från tobaksbolag. Således finns inte tobaksproducenter längre i fondens portfölj.

Tredje AP-fonden – ej tobaksfri
Enligt innehavslistan per den 31 december 2019 har fonden aktieinnehav i Swedish Match och British American Tobacco.

Fjärde AP-fonden – tobaksfri
Fonden beslutade redan år 2016 att inte investera i tobaksbolag. Fonden gjorde då bedömningen att ökade regleringar skulle påverka tobaksbolagens framtida börsvärderingar negativt. Ett bra beslut har det visat sig då aktieportföljen har utvecklats positivt.

Femte AP-fonden finns inte längre.

Sjätte AP-fonden – tobaksfri
Fonden har inga innehav i tobaksbolagsaktier.

Sjunde AP-fonden – ej tobaksfri
Fonden har inte uteslutit något bolag baserat på att det tillverkar nikotinprodukter.