Bli medlem
s

Ohälsa

Läs om rökningens effekter på dödligheten i corona

En studie som gjorts på 78 corona-patienter i Kina ger stöd för att rökning kan spela en huvudroll när det gäller covid-19. Att vara rökare eller före detta rökare ökade risken för ett allvarligare förlopp och dödlighet med så mycket som 14 gånger. Rökning var dessutom den starkaste riskfaktorn av de som undersöktes i studien.

Cancerfonden publicerar mycket läsvärt material om cancer: https://www.cancerfonden.se.

Hjärt-lungfonden publicerar mycket läsvärt material om lungsjukdomar respektive hjärt- och kärlsjukdomar: https://www.hjart-lungfonden.se.

  • Nya forskarrön – Spädbarns exponering för föräldrars rökning kan kopplas till födoämnesallergier under uppväxten (5 april 2017)

Ladda ner pdf här.

  • Även låg cigarettkonsumtion farlig (7 december 2016) 

En undersökning av nästan 300 000 äldre amerikaner visade att ju fler cigaretter man rökt per dag ju högre var risken att dö. Även en låg cigarettkonsumtion – mindre än en cigarett per dag i snitt – ökade risken att dö.

Ladda ner pdf här.

  • Sambandet mellan rökning och självmord (17 augusti 2016)

Den vetenskapliga litteraturen om sambandet mellan rökning och självmord har sammanställts (http://tobaksfakta.se/nyheter/sjalvmord-nastan-dubbelt-sa-vanliga-bland-rokare/). När resultaten från 14 kohortstudier med 7,5 miljoner deltagare vägdes samman så hade rökare, jämfört med icke-rökare, 83 % högre risk för självmord. En möjlig förklaring till en högre självmordsrisk bland rökare är att riskfaktorer för suicid som hög alkoholkonsumtion och lågt mentalt välbefinnande är mer vanligt förekommande hos rökare än hos icke-rökare.

Ladda ner pdf här.

  • Nedsatt lungfunktion hos många äldre svenskar (3 februari 2016, uppdaterad 19 februari 2016)

KOL är en i stora stycken dold, okänd folksjukdom i Sverige. Det uppskattas att så många som 4 av 5 drabbade är omedvetna om sin sjukdom. Det handlar om att kanske 400 000 svenskar inte varit i kontakt med sjukvården eller fått en felaktig diagnos. Enligt Socialstyrelsen registrerades under åren 2010-2012 drygt 50 000 insjuknanden per år i KOL. Av dessa insjuknanden beräknades att 40 % är rökrelaterade. Rökstopp är av högsta prioritet vid KOL eftersom det kan bromsa den obotliga sjukdomsprocessen med förträngning av små luftrör och nedbrytning av lungblåsor. Varje år dör nästan 3000 personer till följd av KOL och omkring 90 % av dessa dödsfall kan hänföras till egen rökning. För att förstå den fulla bilden av KOL så är befolkningsbaserade studier ett viktigt redskap.

Ladda ner pdf här.

  • I cigarettrökningens spår (21 december 2015)

I mitten av 1980-talets Sverige rökte dagligen 32 % män och 28 % kvinnor. Trettio år senare, 2014, upptäcktes cirka 4000 nya fall av lungcancer, 2045 kvinnor och 1939 män fick den allvarliga och dödsbringande diagnosen. Dessa siffror motsvarar 37 respektive 40 nya cancerfall per 100 000 eftersom ålderssammansättningen i befolkningen skiljer sig lite mellan kvinnor och män. I efterkrigstidens Sverige rökte dagligen nästan varannan svensk man. Lungcancerincidensen kulminerade för män kring 1980 med 57 fall per 100 000. Kvinnor fick rökvanor senare än män men har inte uppnått den höga förekomsten hos män. Efter att under många år ökat kraftig, från 11.5 fall per 100 000 1970 till 36 fall per 100 000 2010 verkar det som lungcancerincidensen kulminerat även för kvinnor. Även om rökningen minskat i Sverige, en av tio röker idag, så kommer lungcancer under en lång tid framöver skörda nya offer.

Ladda ner pdf här.

  • Komplext samband mellan rökning och schizofreni (26 november 2015, uppdaterad 18 april 2016)

I novembernumret av den vetenskapliga tidskriften American Journal of Psychiatry publiceras en rapport som kastar nytt ljus över sambandet mellan rökning och schizofreni. Studien bygger på samkörning av svenska registerdata. Data om rökvanor hos 1,4 miljoner kvinnor och 235 000 män, kopplade till uppgifter om insjuknande i schizofreni senare i livet, pekar mot att rökning ökar risken för schizofreni. Men studiens resultat utesluter inte möjligheten att ökad rökinitiering eller minskad rökavvänjning efter sjukdomsdebuten också bidrar till sambandet rökning-schizofreni. Dessutom kan gemensamma familjära/genetiska riskfaktorer spela en roll.  

Ladda ner pdf här.